fbpx Gid resous pou imigran yo nan Nouyòk - Documented - Documented
Iso Logo
Logo Documented
DONATE
Documented dactilar logo
Sep 20, 2022 | Ralph Thomassaint Joseph

Gid resous pou imigran yo nan Nouyòk

Documented rasanble tout resous li jwenn ki kapab ede imigran yon nan Nouyòk. Ap genyen nouvo lyen epi n ap fè mizajou detanzantan. Si ou ta renmen ajoute enfòmasyon nan lis sa a, oubyen si ou gen kesyon, tanpri, ekri nou nan adrès imèl info@documentedny.com

ATANSYON: Anpil enfòmasyon ki nan lyen nou bay la yo an anglè. Si w gen difikilte pou w konprann yo, tanpri, chache yon moun pou ede w. Ou kapab tou voye yon imèl pou w mande enfòmasyon an Kreyòl nan adrès sa a: ralph.thomassaint@documentedny.com 

Si ou vle resevwa bon jan enfòmasyon ak nouvèl sou imigrasyon sou imèl ou twa fwa pa semèn, ou kapab abòne ak sèvis kourye elektwonik nou an isit la.

Èd alimantè

   Men ki kote w ap jwenn manje nan Nouyòk.

Sante

Òganizasyon k ap sèvi imigran

Lojman

Asistans legal

Imigrasyon

Tout bagay sou DACA

Aisrans chomaj

Dwa travayè

Fo enfòmasyon ak dezenfòmasyon

Edikasyon

Vyolans domestik

Imigran ki gen andikap

Resous pou LGBTQ+

Lòt resous

Glosè

·   

Dactilar Iso Logo Documented
SOCIAL MEDIA
CONTACT
Powered by Rainmakers